O Pravilniku o oznaki državne pripadnosti, registrskih in drugih oznakah

26.01.2015

Konec septembra smo po »neuradnih kanalih« izvedeli, da na Ministrstvu za infrastrukturo, Sektor za letalstvo, pripravljajo neko zadevo, kjer bi bila notri tudi registracija jadralnih padal in jadralnih zmajev. Nato smo bili v povezavi z Agencijo za civilno letalstvo RS (CAA), kjer so povedali, da jim bodo poslali njihovo mnenje in pripombe glede tega, seveda v smislu, da je to neumnost in da to ni potrebno za nas, kakor tudi ni nikjer v Evropski skupnosti. To se nam je zdelo zaenkrat dovolj, saj je CAA strokovni organ, katerega bi naj upoštevali.

Konec oktobra smo bili zopet po »neuradnih kanalih« seznanjeni, da niso upoštevali pripomb s strani CAA in da gre stvar zelo hitro naprej, tako da bi se znalo zgoditi, da bi bila zadeva lahko že kmalu v sprejemanju, podpisovanju s strani ministra in objavi v Uradnem listu.

Našli smo tudi spletno povezavo z osnutkom tega Pravilnika o oznaki državne pripadnost, registrskih in drugih oznakah, ki je bil menda nato še malo spremenjen, vendar 20. člen ostaja isti: "Oznaka državne pripadnosti in registrska oznaka za balone brez posadk, modele, jadralne zmaje in jadralna padala ter za vsak drug zrakoplov z največjo dovoljeno lastno maso, vključno z gorivom, ki ne presega 70 kg, morajo biti na identifikacijski ploščici."

Sredi novembra smo sestavili dopis, katerega smo jim poslali uradno preko pošte, prav tako pa tudi preko maila. Vsebina dopisa: »Naša zveza združuje slovenske proste letalce, to je pilote jadralnih padal in jadralnih zmajev. Šteje 950 članov. Izvedeli smo, da se pripravlja Pravilnik o registrskih oznakah, oznaki državne pripadnosti in drugih oznakah na civilnih zrakoplovih, v katerem se v 20. členu zahteva registrska oznaka in oznaka državne pripadnosti tudi za jadralna padala in jadralne zmaje. Osnutek pravilnika smo našli tudi na spletu. Pri pripravi takšnih zadev je normalno, da se v razpravo povabi in vključi tudi stroka iz področja, na katerega se spremembe nanašajo. To so seveda Agencija za civilno letalstvo, Letalska zvezo Slovenije in Zveza za prosto letenje Slovenije, kar pa vsaj glede tega člena ni bilo storjeno. V predpisih in pravilnikih ostalih držav v Evropi tega, kar bi naj vi zahtevali, ni nikjer predpisanega. O tem bomo pridobili potrdila in vam to tudi poslali. Tega niti ne predpisuje noben mednarodni dokument, zato je skrajno nesmiselno in neprimerno, da bi v Sloveniji uvedli takšno stvar. Gospod Alojz Krapež, vodja sektorja za letalstvo, je podpredsednik Sveta Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO), kjer imajo celo zapisano, da je ena najpomembnejših nalog prav sprejem mednarodnih standardov. Kaj bomo pa potem zahtevali od pilotov, ki pridejo k nam leteti od drugod? Vsi vemo, da je ta zvrst letenja zelo močno povezana tudi s turizmom, predvsem v Vipavski dolini, Posočju in Karavankah, kamor pride leteti ogromno število tujcev. Naprošamo vas, da ustavite postopek sprejemanja ter da v 20. členu umaknete 1. odstavek, ki govori o omenjenih zadevah. O zadevi bomo obvestili tudi evropsko krovno organizacijo prostih letalcev EHPU, katere člani smo, ter Letalsko zvezo Slovenije. Sklep upravnega odbora zveze je da, v kolikor boste nadaljevali s sprejemanjem, bomo o celi zadevi, to je o načinu priprave in sprejemanja ter o morebitnih nepravilnostih, obvestili javnost preko medijev, izvedli pa bomo tudi vse postopke, ki bodo v skladu s pravnim redom.«

Povezali smo se tudi z Agencijo za civilno letalstvo in Letalsko zvezo Slovenije, ki jim je prav tako poslala pripombe, oboji pa smo jih zaprosili za sklic sestanka.Tekst maila Letalske zveze Slovenije: »Prebrali smo predlagani pravilnik o oznakah in registraciji, kjer se, če prav razumemo, predvideva tudi registracija jadralnih padal in zmajev. Naše stališče je do tega predloga odklonilno, razlogi za to pa so številni. Jadralnih padalcev je v Sloveniji cca. 2000, vsak pa poseduje vsaj dve padali, mnogi tudi več - skladno z različnimi nameni uporabe (padala za v hribe, za prelete, za akrobacije, ...). Življenjska doba tekmovalnega jadralnega padala za prelete je največ eno sezono, zaradi izgube vrhunskih letalnih lastnosti se neredko menja tudi med sezono. Uvedba registracij bi pomenila ogromno birokratsko delo, povezano tudi z velikimi stroški. Jadralna padala in jadralni zmaji niso registrirani nikjer v Evropi. Na vsakem krilu je našita etiketa, kjer je naveden tip, serijska številka, leto proizvodnje in varnostni test. Uporablja se predvsem za nadzor ustreznosti letalne naprave (test) in pa za nadzor plovnosti (tehnični pregled na dve leti). Prosimo vas, da predlog registracije jadralnih padal in zmajev umaknete. V kolikor bi želeli dodatna pojasnila, smo vam na razpolago za srečanje ali pogovor.«

Vse članice Evropske zveze za prosto letenje (EHPU), katere člani mo in šteje okoli 100 000 jadralnih padalcev in zmajarjev, smo zaprosili za podatke, kako je stvar urejena pri njih. Iz odgovorov smo dobili potrjeno, da se v nobeni državi Evropske unije evidenca in registracija ne zahteva. Predsednik EHPU je sestavil o tem tudi dopis in ga dal sekretarju v pošiljanje na naslov našega Sektorja za letalstvo in v vednost ministru za infrastrukturo. --- Vse zgoraj navedeno ni bilo upoštevano. Dne 3.12.2014 smo prejeli dopis iz Sektorja za letalstvo, v katerem nas obveščajo, da se po 78.točki 17. člena Zakona o letastvu smatra jadralno padalo in jadralni zmaj kot zrakoplov in da mora biti po prvem odstavku 20. člena istega zakona vsak zrakoplov vpisan v register zakoplovov RS ali drugo ustrezno evidenco. V telefonskem razgovoru s svetovalko, po prejemu njihovega dopisa, nam je bilo povedano, da bo to veljalo za jadralna padala in jadralne zmaje z lastništvom v RS. Tudi sklicevanje sestanka se ji ni zdelo potrebno in omembe vredno. Še enkrat je potrdila napisano v koncu njihovega dopisa: »Navedeni predlog pravilnika bo poslan v objavo« Predloga pravilnika se trenutno ne da zaslediti nikjer na spletu. Ni ga na spletnih straneh Ministrstva za infrastrukturo, niti na spletni strani E-demokracija, kjer bi naj bili objavljeni vsi predpisi, ki bi naj bili v postopku priprave.

V vodstvu ZPLS smo v zadnjih tednih zelo aktivno pristopili in delovali k reševanju te zadeve. Ker kljub našim naporom k sodelovanju nismo bili upoštevani, bomo še naprej delovali v smeri preprečitve zaostritev na področju prostega letenja in zaspoštovanje mednarodnih standardov. V naslednjih dneh bomo imeli sestanek UO ter vsek naših članov, ki bi lahko kakorkoli pripomogli pri reševanju te zadeve s svojo voljo, znanjem in izkušnjami (konec koncev tudi s poznanstvi na višjih nivojih,če je potrebno, kar je na žalost praksa v Sloveniji). Poiskali bomo argumente v zakonih in pravilnikih, na katere se bomo lahko opirali, smiselno pa bi jih bilo potem predstaviti širši javnosti v obliki informiranja javnih medijev, prav tako pa v obliki peticije, ki bi jo podpisovali naši in tudi evropski prosti letalci in zmajarji.

 

nadaljevanje v decembru, 2014

8.10.2014 je bil Pravilnik objavljen v Uradnem listu: http://www.uradni-list.si/_pdf/2014/Ur/u2014088.pdf

Pravilnik bi naj torej stopil v veljavo v 30 dneh, to je 7.1.2015. V 19. členi je zapisano: »Oznaka državne pripadnosti in registrska oznaka za jadralne zmaje in jadralna padala morata biti na identifikacijski nalepki,...« Na našem sestanku, ki je bil 10.12.2014, smo se dogovorili o nadalnjih postopkih. Ugotovili smo tudi, da bi pravilnik moral veljati ravno tako za padala tujcev, saj 18. člen Zakona o letalstvu navaja: »V slovenskem zračnem prostoru ne sme leteti zrakoplov, ki ni registriran.« Končno se nam je uspelo z Ministrstvom za infrastrukturo, Sektor za letalstvo, dogovoriti za sestanek, ki je bil 17.12.2014. Na njem so bili prisotni tudi vodstvo in ustrezne službe Javne agencije za civilno letalstvo (CAA) ter sekretar Letalske zveze Slovenije. Vsi povabljeni smo vodji sektorja predstavili svoje argumente in nesmiselnost tega člena v pravilniku. Vodja sektorja za letalstvo je zaprosil ZPLS in CAA, da vsak pisno pripravi svoje obrazložitve o tem, da ta zadeva ne pripomore in nima nikakršnega vpliva predvsem na varnost letenja. Iz naše strani je bil 22.12.2014 na ministrstvo poslan daljši dopis, v katerem smo podali naše razloge, katere smo nato na štirih straneh podrobno razložili. V uvodnem delu smo navedli: »«Menimo, da označevanje jadralnih zmajev in jadralnih padal z identifikacijskimi nalepkami in s tem povezan vpis navedenih letalnih naprav v posebno evidenco ni ustrezna rešitev. Zaradi razlogov, ki jih podrobneje razlagamo v nadaljevanju dokumenta, predlagamo, da se zadrži izvrševanje navedenih določb 19. čl. Pravilnika, in predlagamo, da pričnete s postopkom spremembe 20. čl. Zakona o letalstvu, ki je temelj za vodenje evidence ultralahkih in drugih letalnih naprav, s tem pa tudi za vodenje evidence in označevanje z identifikacijskimi nalepkami jadralnih zmajev in jadralnih padal.««

Sedaj je glede zadeve na potezi tisti, ki je zadevo podpisal, to je minister za infrastrukturo. Počakajmo torej do začetka januarja, nato pa bomo stvari peljali primerno takratni rešitvi. LP

Za UO ZPLS: Srečko Jošt

 

nadaljevanje v januarju, 2015

Že 23.12.2014 je bil na Sektorju za letalstvo sestavljen tale dopis, ki ga je podpisal vodja sektorja mag. Alojz Krapež: »V zvezi z vašim dopisom z dne 22.12.2014, vam sporočamo, da bomo v program dela priprave predpisov uvrstili nov pravilnik o jadralnem zmajarstvu in jadralnem padalstvu, ki bo nadomestil obstoječo Uredbo o jadralnem zmajarstvu in jadralnem padalstvu (Ur. List RS, št. 13/99). Pri pripravi tega pravilnika bomo smiselno obravnavali vaše predloge.«

Dopis smo po pošti prejeli šele po novem letu. Odgovor ministrstva oziroma Sektorja za letalstvo je datiran na 23. 12. 2014, dan po tem, ko je bil odpremljen dokument ZPLS. To kaže na dejstvo, da so odgovor pripravili v sektorju, preden je minister, na katerega smo naslovili dokument, le-tega sploh prejel (če ga je sploh videl). Ob tem nam v odgovoru niso pojasnili ničesar. Gre le za formalen odgovor brez kakršnekoli argumentacije (podoben, kot jih je prejemala agencija ob pripombah pri pripravi pravilnika), ob dejstvu, da se zadeve ne da rešiti z bodočim pravilnikom o jadralnem zmajarstvu in padalstvu, saj zahtevo za registracijo zrakoplovov določa Zakon o letalstvu. Prav tako pa tudi ne pojasnijo, kako naj se zadeva izvaja, glede na to, da vodenje postopka za registracijo in ostale podrobnosti niso določene.

V Zakonu o letalstvu, 20. člen, točka 4, je zapisano: »Evidenco ultralahkih in drugih letalnih naprav vodijo pravne ali fizične osebe, ki izpolnjujejo predpisane pogoje zlasti glede strokovne usposobljenosti, prostorov, tehnične opremljenosti in organiziranosti, vse glede na vrsto, kategorijo, namen uporabe in težo ultralahke in druge letalne naprave, ter glede na druge pogoje, predpisane v skladu s 30. in 40. členom tega zakona in jih po predhodni preveritvi izpolnjevanja teh pogojev pooblasti minister, pristojen za promet. Če pooblastilo iz tega odstavka ni dano, evidenco vodi agencija.«

Evidenco bi torej v tem trenutku morala voditi Javna agencija za civilno letalstvo RS (CAA). Tudi če bi jo hotela, je ne more voditi, ker ni predpisanega postopka za njeno vodenje. Agencija je je vseskozi proti pravilniku o registraciji zrakoplovov, kakršen je napisan. V začetku so ga celo oni pripravljali, vendar ga »famozna« svetovalka iz Sektorja za letalstvo sploh ni upoštevala in je stvar zastavila čisto po svoje (in dala seveda nas notri). Tudi sodelovanje stroke si ona predstavlja tako, da je bila enkrat pri njih in slišala vse pripombe o neumnostih, ničesar pa ni upoštevala in je delala po svoje. Predstavniki CAA (v.d. direktorja, inšpektor, vodja sektorja za evidenco in še ena strokovna sodelavka) so na decembrskem sestanku na Sektorju za letalstvo izjemno konstruktivno predstavili vse razloge proti evidenci in proti načinu priprave pravilnika. Tudi oni so po sestanku poslali dopis z obrazložitvami glede nesmiselnosti v pravilniku. V njem so povdarili tudi, da bi v slučaju, da bi se morali oni ukvarjati z nami in evidenco, zelo trpelo predvsem njihovo ostalo delo pri višji aviaciji, ki mora biti usklajeno z Evropsko unijo. CAA je torej vseskozi na našem »bregu«, veliko smo tudi v kontaktih z njimi in tudi oni so se zelo aktivno vključili v decembrski poskus reševanja sprejetih neumnosti. --

Od 7.1.2015 je tako vsak prosti letalec, ki leti v slovenskem zračnem prostoru, v prekršku, ker letalne naprave nima vpisane v evidenco. Če pride npr. do nezgode, bo inšpektor za preiskovanje nesreč na naš odgovor, da trenutno ni možno letalne naprave vpisati v evidenco, povedal in določil, da potem pač ne bi smeli leteti.

Kljub našim že trimesečnim aktivnostim, naporom, dopisom, sestankih, itd… , smo bili neupoštevani in zadeva se je zapeljala v smer, ki je za nas zelo neugodna. Če pogledamo v praksi, smo »na tleh«, še posebej to velja za firme (šolanje, komercialno tandemsko letenje). Javili bomo tudi na EHPU (Evropska zveza prostih letalcev), da morajo tujci za letenje pri nas imeti registrirane letalne naprave, kar pa tako ni možno, saj jih nimajo doma kje registrirati, ker tega ni potrebno.To bo sigurno povzročilo velik upad v letalskem turizmu, kar bodo predvsem občutili tisti, ki ponujajo namestitvene zmogljivosti, gostinske storitve, vodenje skupin in organizacije tekmovanj.

V UO ZPLS vsakodnevno usklajujemo zadeve in iščemo rešitve, prav tako je vključenih nekaj članov naše zveze, ki lahko s svojim znanjem strokovno pripomorejo. Ker je treba delovati enotno pri pristopu k realizaciji dejavnosti in aktivnosti, ki jih imamo v planu glede na nastalo situacijo, sklicujemo sestanek, ki bo v sredo, 14.1.2015, ob 18. uri, v gostišču "Pod Jenkovo lipo" v Gradu pri Cerkljah. Vabimo vse, ki ste zainteresirani in lahko kakorkoli strokovno pomagate in tudi tiste, ki so s tem pravilnikom trenutno onemogočeni pri izvajanju svoje dejavnosti (šole JP, operaterji tandemskih poletov, organizatorji tekmovanj, ponudniki namestitvenih zmogljivosti za proste letalce,....). Vabljen je tudi Primož Lajevec, sekretar LZS.

 

nadaljevanje 17. januar, 2015

Zadnji sestanek ZPLS, dne 14.1.2015 je bil zopet zelo konstruktiven, pridružilo se je še nekaj članov s koristnimi mnenji in pripombami, prav tako pa je bila prisotna tudi ekipa iz Posočja, kjer je največji problem glede letenja tujcev.

Po analizi vsega dogajanja v zadnjih mesecih smo ugotovili, da je v tem trenutku najbolje, da poskušamo priti do sestanka osebno z ministrom za infrastrukturo in prostor g. Petrom Gašperšičem, hkrati pa že peljemo in pripravljamo akcije širših razmer, v katere bomo šli, če sestanka ne bo ali pa na njem ne bo dogovora o primerni rešitvi problema. Termin sestanka smo predlagali v čimprejšnjem roku. Vse dosedanje dogajanje je namreč do sedaj vodil iz njihove strani Sektor za letalstvo in njihov vodja, tako da z veliko verjetnostjo predvidevamo, da minister v veliki večini ni seznanjen s problematiko zadeve. 

V primeru, da bomo primorani stvari peljati drugače, bomo enotno in hkrati pristopili k naslednjim akcijam, kjer bomo predstavili način sprejemanja pravilnika ter vse o upravnem nesmislu in nepravilnosti postopkov: - objava v javnosti-mediji - poslansko vprašanje v parlamentu - dopis na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo , Sektor za turizem - dopis na Spirit Slovenija, Sektor za turizem - dopis na Ministrstvo za javno upravo  - podpisovanje peticije s strani naših in tujih prostih letalcev

Za problematiko letenja tujcev smo že zbrali statistični izračun doprinosa padalskega in zmajarskega turizma v Posočju in Vipavski dolini. Prav tako smo navezali že precej neuradnih kontaktov s poslanci, uslužbenci zgoraj omenjenih ministrstev in organizacij ter s predstavniki medijev. Vse člane ZPLS in tudi ostale simpatizerje, ki poznajo še kakšno osebo, ki bi lahko kakorkoli pripomogla k reševanju našega problema, naprošamo, da stopijo v stik z vodstvom ZPLS-ja.

 

nadaljevanje 23.01.2015

Uradno obvestilo z današnjega sestanka pri g. Alojzu Krapežu na Ministrstvu za infrastrukturo.

Vsebina: Na sestanku je bila s strani ZPLS jasno izpostavljena in z več zornih kotov (zakonodajnega, upravnega, ekonomskega - turizem in podjetja, športnega - organizacija tekmovanj, izobraževalnega - šole ... ) predstavljena problematika sprejete uredbe in trenutno stanje z že nastajajočimi negativnimi učinki. Naše stališče je bilo predstavljeno in podprto z argumenti na zelo jasen način. Udeležencem na sestanku, je bil med drugim predstavljeno mnenje European Hang Gliding and Paragliding Union, včerajšnji prispevek na RTV SLO in ostale aktivnosti ZPLS s področja zagotavljanja čim večje varnosti (brošure ZPLS tujcem, predavanja in izobraževanja na različnih nivojih/v okviru tekmovanj, dneva ZPLS itd.)

Naše stališče od katerega nismo odstopili in ne odstopamo je: Vsebina pravilnika in njegov namen, ne vpliva na povečanje varnosti pri letenju z JP in zmaji in je kot tak nepotreben.

Sporočilo g. Alojza Krapeža: V naslednjih dneh, se bo aktivno iskala rešitev (op.p.: govoril je v dnevih!). V tem letu ne bo omejitev na področju letenja z JP in zmaji, v tem trenutku pa še ne vedo ali bodo del, ki govori o registracijah umaknili iz pravilnika v celoti ali ga kako drugače definirali. 

Aktivnosti v naslednjih dneh: 
a) za ponedeljek je napovedano poslansko vprašanje v zvezi z vplivom sprejetega pravilnika na ekonomske učinke letalnega turizma in 
b) osebni sestanek z ministrom (Konrad Krašek in Srečko Jošt v dogovarjanju).
c) oblikovanje dokumenta, ki bo vseboval argumentacijo našega stališča (ta bo služil kot izhodišče za sprejemanje odločitev ministra)
d) 31.1. Srečko Jošt na srečanju zvez za prosto letenje držav članic EU (100.000 članov) predstavi stanje v RS. Ta damum je tudi deadline za spremembe.

Namere ZPLS za razrešitev zapleta in trenutnega stanja:
a) oblikovanje končnega dokumenta z argumenti +udeležba na sestanku z ministrom: odgovor sporočimo in vas o poteku obvestimo
b) obravnava poslanskega vprašanja v parlamentu 
c) seznanitev ministrstva za gospodarstvo + agencije Spirit o kvarnih učinkih uredbe na ekonomijo
d) argumentirana in koordinirana seznanitev široke javnosti in medijev v zvezi z načini sprejemanja zakonodaj, uredb, pravilnikov ter izključevanja stroke iz postopkov sprejemanja le-te. Z vsebino, načini dela, imeni in priimki in projekcijami negativnih učinkov.

Poziv vsem članom ZPLS: V primeru tvornih predlogov za razreševanje problematike vas prosimo, da se obrnete osebno ali preko zs na Srečka Jošta, ki je koordinator večmesečnih aktivnosti. Glede na to, da strokovna javnost(ministrstvo, LZS) spremlja tudi naše forume in komunikacijo pa je smiselno, da se vzdržimo prehitrih zaključkov, poenostavljanja ali blatenja. Ker smo udeleženci sestanka ocenili zaključke vsebin sestanka kot vspodbudne ali pozitivne za nas, je prav, da se v naslednjih nekaj dneh da priložnost ministrstvu, da v miru izpelje obljubljene aktivnosti. V primeru neizpolnitve obljube, delujemo v skladu s točkama c in d.  Vsem ki ste pri reševanju do tega trenutka kakorkoli aktivno sodelovali se najlepše zahvaljujemo. Udeleženci današnjega sestanka: Srečko Jošt, Konrad Krašek, Igor Mlinar, Primož Lajevec (LZS), Igor Eržen (komisija za JP in JZ pri LZS).

Za UO ZPLS: Srečko Jošt

 

nadaljevanje  27.1.2015

V ponedeljek, 26.1.2015 je bilo:


- poslansko vprašanje ministru na seji državnega zbora:
https://www.youtube.com/watch?v=WAUWeel ... e=youtu.be

in

- prispevek na SLO 1 (Kronika ob 19.30) o umiku pravilnika:
http://youtu.be/1xIo5SJHgDk


Naše stališče, za katerim trdno stojimo, je še vedno enako, to je da omenjeni pravilnik nima nobenega vpliva v zvezi z varnostjo letenja, zato ministrstvu še naprej predlagamo upoštevanje 153. člena Zakona o letalstvu, ki govori o izjemah.

Po dogovoru na petkovem sestanku imajo za rešitev na razpolago še dva dni, saj bomo nato morali aktualno stanje posredovati na skupščini Evropske zveze prostih letalcev (EHPU), ki bo konec tedna na Norveškem.

za UO ZPLS:
Srečko Jošt